Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 

 webová adresa: www.balancefood.cz

účinné od tohoto data: 2023.12.01

 

Preambule

Vítejte na naší webové stránce! Děkujeme za projevenou důvěru při nákupu!

 

 Tyto VOP internetového obchodu byly vytvořeny pomocí generátoru VOP přátelského ke spotřebitelům.

Před dokončením objednávky si prosím pozorně přečtěte tento dokument, protože dokončením objednávky souhlasí s obsahem VOP!

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se obecných obchodních podmínek, používání webové stránky, jednotlivých produktů, procesu nákupu, nebo pokud byste se chtěli s námi popovídat o svých individuálních potřebách, kontaktujte prosím naše zaměstnance na uvedených kontaktních údajích!

 

 Impresum: údaje Poskytovatele služeb (Prodejce, Společnost)

 

Jméno: Balance Food Kft.

Sídlo: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 43 (pouze centrála, NE odběrné místo, osobní odběr není možný)

Poštovní adresa: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 43

Registrační orgán: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Registrační číslo společnosti: 01-09-423458

Daňové číslo: HU24710095 (24710095-2-42)

Zástupce: Vértes Judit

Telefonní číslo: 06302912144

E-mail: help@balancefood.cz

Webová stránka: www.balancefood.cz

 

 

 

 

Údaje poskytovatele hostingových služeb

 

Jméno: Unas Online Kft.

Sídlo: Kőszegi út 14, 9400 Sopron

Kontakt: unas@unas.hu

Webová stránka: www.unas.hu

Pojmy

Strany: Prodávající a Kupující společně

Spotřebitel: fyzická osoba jednající mimo rozsah svého povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání

Spotřebitelská smlouva: smlouva, ve které se jeden z subjektů kvalifikuje jako spotřebitel

Web: tento web, který se používá k uzavření smlouvy

Smlouva: Smlouva o prodeji mezi prodávajícím a kupujícím pomocí webové stránky a elektronické pošty

Nástroj pro komunikaci mezi nepřítomnými: nástroj schopný učinit smluvní prohlášení v nepřítomnosti stran za účelem uzavření smlouvy. Mezi tyto prostředky patří zejména adresát nebo neadresná forma, standardní dopis, reklama zveřejněná v tiskovém produktu s objednávkovým formulářem, katalog, telefon, fax a prostředky pro zajištění přístupu k internetu.

Smlouva mezi nepřítomnými: spotřebitelská smlouva uzavřená v rámci systému prodeje na dálku organizovaného za účelem poskytnutí smluvního produktu nebo služby bez současné fyzické přítomnosti stran pomocí pouze komunikačních prostředků mezi stranami za účelem uzavření smlouvy

Produkt: veškerý movitý hnutelný majetek zahrnutý v nabídce Webové stránky a určený k prodeji na Webové stránce, která je předmětem Smlouvy

Obchodující: osoba jednající v rámci své profese, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání

 

Kupující/Vy: osoba, která uzavírá smlouvu a uskutečňuje nabídku na nákup prostřednictvím Webu

 

Záruka: V případě smluv uzavřených mezi spotřebitelem a podnikem (dále jen „spotřebitelská smlouva“) v souladu s Občanským zákoníkem,

 1. a) záruku poskytnutou na plnění smlouvy, kterou se podnik dobrovolně zavazuje k řádnému plnění smlouvy kromě své právní povinnosti nebo v případě neexistence, a
 2.  b) zákonná záruka vyplývající ze zákona

 

 

Příslušné právní předpisy

Na smlouvu se vztahují maďarské právní předpisy, zejména této právní akty:

Zákon o ochraně spotřebitele CLV. z roku 1997

Zákon o některých otázkách služeb elektronického obchodování a služeb informační společnosti CVII.  z roku 2001

Zákon V z roku 2013 o Občanském zákoníku

Nařízení vlády 151/2003. (IX.22.) o povinné záruce na zboží dlouhodobé spotřeby

Nařízení vlády 45/2014. (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a obchodníkem

Nařízení  19/2014. (IV.29.) NGM o procesních pravidlech pro řešení záručních nároků na zboží prodávané na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikem

Zákon LXXVI. z roku 1997 o autorských právech

Zákon o právu CXX. z roku 2011  na sebeurčení a svobodu informací

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/302 ze dne 28. února 2018 o opatřeních proti neoprávněným územním omezením a jiným formám diskriminace na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo usazení kupujícího na vnitřním trhu a Pozměňující nařízení (EK) č. 2004/394 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22 /EK.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao vol.ném pohybu těchto údajů ao zrušení nařízení (EK) č. 95/46 (obecné nařízení o ochraně údajů)

 

Oblast působnosti a přijetí VOP

Obsah smlouvy uzavřené mezi námi - kromě ustanovení příslušných závazných právních předpisů - je určen těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). Tyto VOP proto obsahují vaše a naše práva a povinnosti, podmínky uzavření smlouvy, podmínky plnění, podmínky dodání a platby, pravidla odpovědnosti a podmínky uplatnění práva odstoupit od smlouvy.

Technické informace potřebné k používání Webové stránky, které nejsou zahrnuty v těchto VOP, jsou poskytovány prostřednictvím jiných informací dostupných na Webové stránce.

Před dokončením objednávky se musíte seznámit s ustanoveními těchto VOP. Nákupem prostřednictvím našeho internetového obchodu souhlasíte s ustanoveními těchto VOP a tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi vámi a Prodejcem.

 

Jazyk smlouvy, forma smlouvy

Jazykem smluv, na které se vztahují tyto VOP, je maďarština.

Smlouvy, které spadají do rozsahu těchto VOP, se nepovažují za písemné smlouvy, nejsou prodávány prodávajícím.

 

Ceny

Ceny jsou v CZK a zahrnují  DPH. Ceny jsou pouze informativní. Není vyloučeno, že prodávající může změnit ceny z důvodů obchodní politiky. Změny cen se nevztahují na již uzavřené smlouvy. Pokud Prodejce uvede cenu nesprávně, v případě již uzavřených smluv postupuje na základě doložky "Postup v případě nesprávné ceny" VOP.

 

Postup v případě nesprávné ceny

Za zjevně nesprávně uvedené ceny se považují:

 cena 0 CZK

                cena snížena o slevu, ale nesprávně označující slevu (např .: v případě produktu s hodnotou 77 CZK produkt nabízen za 38,5 CZK při 20% slevě).

V případě uvedení nesprávné ceny nabízí Prodávající možnost koupit si produkt za přiměřenou cenu, u níž se Kupující může rozhodnout objednat si výrobek za přiměřenou cenu nebo zrušit objednávku bez jakýchkoli nepříznivých právních důsledků.

Možnosti vyřizování stížností a vymáhání

Spotřebitel může podat stížnosti spotřebitele na produkt nebo činnosti prodávajícího na následujících kontaktních údajích:

Telefón:

Internetová adresa:

E-mail: help@balancefood.cz

Spotřebitel může obchodníkovi ústně nebo písemně sdělit svou stížnost týkající se jednání, činnosti nebo opomenutí obchodníka nebo osoby jednající v zájmu nebo ve prospěch obchodníka v souvislosti s distribucí nebo prodejem zboží spotřebitelům.

 

Obchodník musí ústní stížnost okamžitě prošetřit a v případě potřeby ji napravit. Pokud spotřebitel nesouhlasí s vyřizováním stížnosti nebo není možné stížnost okamžitě prošetřit, obchodník okamžitě zaznamená zápis o stížnosti a poskytnout kopii spotřebiteli na místě v případě ústní stížnosti osobně. V případě ústní stížnosti podané telefonicky nebo jinou elektronickou komunikační službou se Spotřebiteli zašle nejpozději 30 dní - v souladu s požadavky na odpověď na písemnou stížnost - zaslat současně s věcnou odpovědí. V jiných ohledech je povinni pokračovat v písemné stížnosti následujícím způsobem. Obchodník musí na písemnou stížnost odpovědět písemně do třiceti dnů od jejího přijetí a podniknout kroky na její oznámení - pokud přímo použitelný akt Evropské unie nestanoví jinak. Kratší lhůta může být stanovena právním předpisem, delší lhůta podle zákona. Obchodník musí odůvodnit své stanovisko k zamítnutí stížnosti. Ústní stížnost podána telefonicky nebo elektronickou komunikační službou musí být vybavena jedinečným identifikačním číslem.

 

 

 

Záznam stížnosti musí obsahovat:

 

iméno a adresu spotřebitele,

místo, čas a způsob podání reklamace,

podrobný popis stížnosti spotřebitele, seznam dokumentů a dalších důkazů předložených spotřebitelem,

prohlášení obchodníka o svém postoji ke stížnosti spotřebitele, pokud je možné stížnost okamžitě prošetřit,

 podpis osoby, která pořizovala zápis a podpis spotřebitele - s výjimkou ústní stížnosti podané telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky,

 místo a čas záznamu,

 v případě ústní stížnosti sděleno telefonicky nebo jinou elektronickou komunikační službou jedinečné identifikační číslo stížnosti.

 

Obchodník musí uchovávat záznam o stížnosti a kopii odpovědi po dobu pěti let a na požádání ji předložit kontrolním orgánům.

 

Pokud je stížnost zamítnuta, obchůdek má povinnost písemně informovat spotřebitele, u kterého orgánu nebo smírčího orgánu může začít řízení. Součástí těchto informací musí být i sídlo, telefonní a internetové kontaktní údaje a poštovní adresa příslušného orgánu nebo smírčího orgánu v místě bydliště nebo adresy přechodného pobytu spotřebitele. Také musí být zahrnuta informace, zda obchodník využil postup smírčího řízení pro vyřešení sporu spotřebitele.

 

Pokud během jednání není vyřešen žádný spotřebitelský spor mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, Sotřebitel má k dispozici tyto možnosti vymáhání:

 

Postup ochrany spotřebitele

 

Stížnosti u orgánů na ochranu spotřebitele. Pokud zjistíte porušení spotřebitelských práv spotřebitele, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu na ochranu spotřebitele v místě vašeho bydliště. Po posouzení stížnosti rozhodne orgán o řízení v oblasti ochrany spotřebitele. Úřední úkoly v oblasti ochrany spotřebitele na první úrovni plní úřady hlavního města a krajské samosprávy příslušné podle místa bydliště spotřebitele, jejichž seznam naleznete zde: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

 

Soudní řízení

Soudní řízení Zákazník je oprávněn uplatnit svůj nárok vyplývající ze spotřebitelského sporu u soudu v rámci občanského řízení podle zák. V z roku 2013 o občanském zákoníku, rovněž zík. CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu v souladu s ustanoveními tohoto zákona.

Smírčí řízení

Informujeme vás že proti nám můžete podat spotřebitelskou stížnost. Pokud je vaše spotřebitelská stížnost zamítnuta, máte také právo obrátit se na Smírčí orgán příslušný podle místa vašeho bydliště nebo přechodného pobytu: podmínkou pro zahájení smírčího řízení je to, že spotřebitel se přímo snaží vyřešit spor s příslušným obchodníkem. Smírčí orgán určený na žádost spotřebitele je příslušný pro postup místo příslušného orgánu.

 

Obchodník je povinen spolupracovat v řízeních dohodovacího řízení.

 

V této souvislosti mají obchodníci povinnost odpovědět na výzvu smírčího orgánu a povinnost dostavit se před smírčí orgán ("zajištění účasti osoby oprávněné dosáhnout dohody na jednání").

 

Pokud sídlo nebo prostory obchodníka nejsou registrovány v okrese v okrese komory, která provozuje smírčí orgány, povinnost obchodníka olupracovať se rozšiřuje a nabízí možnost uzavřít písemnou dohodu podle potřeb spotřebitele.

 

V případě porušení výše uvedené povinnosti spolupracovat má orgán na ochranu spotřebitele pravomoc ukládat povinné pokuty v případě porušení pravidel ze strany podniků v důsledku změny právních předpisů a není možné se zříci pokut. Kromě zákona o ochraně spotřebitele změnilo i příslušné ustanovení zákona o malých a středních podnicích, aby se nemohlo upustit od uložení pokut ani pro malé a střední podniky.

 

Výše pokuty se může pohybovat od 1155 CZK do 38 500 CZK v případě malých a středních podniků, zatímco od 1155 CZK v případě malých a středních podniků s ročním čistým prodejem vyšším než 7 700 000 CZK, což je 5% ročního čistého prodeje společnosti. ale do maximální výše 38 500 000 CZK. Zavedení povinné pokuty si klade za cíl zdůraznit spolupráci se smírčími orgány a zajistit aktivní účast podniků v dohodovacím řízení.

 

Smírčí orgán odpovídá za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Úkolem smírčího orgánu je pokusit se dosáhnout dohody mezi stranami s cílem urovnat spotřebitelský spor, v opačném případě rozhodne o věci, aby zajistil jednoduché, rychlé, efektivní a nákladově efektivní vymáhání práv spotřebitelů. Na žádost spotřebitele nebo podniku poskytne smírčí orgán radu ohledně práv a povinností spotřebitele.

 

Řízení smírčího orgánu se zahajuje na žádost spotřebitele. Žádost se podává písemně předsedovi smírčího orgánu: písemnému požadavku lze vyhovět dopisem, telegramem, telegrafem nebo faxem a jakýmkoliv jiným způsobem, který příjemci umožňuje trvale uchovávat údaje, které jsou mu adresovány, za účelem těchto údajů. a zobrazte uložená data v nezměněné formě a obsahu.

 

Žádost musí obsahovat:

 

    jméno, bydliště nebo adresu přechodného pobytu spotřebitele,

    název, sídlo nebo adresu pobočky obchodníka, který je zapojen do spotřebitelského sporu,

    pokud spotřebitel místo příslušného smírčího orgánu určí příslušný orgán,

    stručný popis postavení spotřebitele, skutečnosti a důkazy, které jej podporují,

    prohlášení spotřebitele, že se spotřebitel přímo pokusil vyřešit spor s dotyčným obchodníkem

    prohlášení spotřebitele, že žádný jiný smírčí orgán nezahájil řízení ve věci, nebyla zahájena mediační řízení, nebyl podán žádný nárok nebo nebyla podána žádost o platební příkaz,

    návrh rozhodnutí výboru,

    podpis spotřebitele.

 

K žádosti musí být přiložen dokument nebo kopie (výpis), na které se spotřebitel odkazuje jako na důkaz, zejména písemné prohlášení obchodníka, kterým se stížnost zamítá, nebo, pokud to není možné, jakýkoli jiný písemný důkaz, který má spotřebitel k dispozici, aby se pokusil o požadovanou konzultaci.

 

Pokud spotřebitel jedná prostřednictvím zmocněnce, zplnomocnění musí být přiloženo k žádosti.

 

Více informací o smírčích orgánech naleznete zde: http://www.bekeltetes.hu

 

Více informací o územně příslušných smírčích orgánech je k dispozici zde: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Online platforma pro řešení sporů

 

Evropská komise zřídila webovou stránku, na které se mohou spotřebitelé zaregistrovat, což jim umožní urovnat své spory při online nakupování vyplněním žádosti a vyhnout se soudním sporům. To umožňuje spotřebitelům uplatňovat svá práva, aniž by tomu například bránilo v dálce.

 

Pokud chcete podat stížnost na produkt nebo službu, kterou jste zakoupili online a nechcete se nutně obrátit na soud, můžete použít online nástroj pro řešení sporů.

 

Na portálu si vy a obchodník, proti kterému jste podali stížnost, můžete společně vybrat orgán pro řešení sporů, který chcete svěřením vyřizovat.

 

Online platforma pro řešení sporů je k dispozici zde:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Autorská práva

 

Zákon LXXVI z roku 1999 o autorských právech. Podle § 1 odst. 1 zákona (dále jen „Szjt.“) se webová stránka považuje za dílo chráněné autorským právem, takže všechny její části jsou chráněny autorským právem. Podle Szjt. § 16 odst. 1 je zakázáno neoprávněné používání grafických a softwarových řešení, práce s počítačovými programy na webové stránce nebo použití jakékoliv aplikace, kterou lze webovou stránku nebo její část upravovat. Jakýkoliv materiál může být převzat z webové stránky a její databáze, a to i s písemným souhlasem majitele práva, pouze s odkazem na webovou stránku a s uvedením zdroje. Držitel  práv: Balance Food Kft.

 

Částečná neplatnost, kodex chování

Pokud je kterékoli ustanovení VOP právně neúplné nebo neplatné, zbývající ustanovení smlouvy zůstanou v platnosti a místo neplatné nebo nesprávné části se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

 

Prodávající nemá kodex chování podle zákona o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům.

 

Provoz digitálního datového obsahu, technická ochranná opatření

 

Dostupnost serverů poskytujících data na webových stránkách je více než 99,9% ročně.

 

Celý obsah dat je pravidelně zálohován, takže v případě problému lze obnovit původní obsah dat. Data zobrazená na webu jsou uložena v databázích MSSQL a MySQL. Citlivá data jsou ukládána s odpovídajícím šifrováním, pomocí hardwarové podpory zabudované do procesoru k jejich šifrování.

 

Informace o základních charakteristikách produktů

 

Na webových stránkách poskytujeme informace o základních funkcích produktů, které lze zakoupit, v popisech jednotlivých produktů.

 

Oprava chyb při zadávání údajů - odpovědnost za přesnost poskytovaných údajů

 

Během objednávky máte možnost změnit zadaná údaje před dokončením objednávky (kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči se otevře předchozí stránka, takže můžete opravit zadaná údaje, i když jste se již přesunuli na další stránku). Vezměte prosím na vědomí, že je vaší odpovědností zajistit, aby vámi poskytnuté informace byly zadány přesně, protože produkt bude fakturován nebo odeslán na základě poskytnutých informací. Zadáním objednávky potvrzujete, že Prodávající je oprávněn nést veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným zadáním údajů a nepřesnými údaji. Prodávající vylučuje svou odpovědnost za plnění na základě nepřesného zadávání údajů. Vezměte prosím na vědomí, že nesprávná e-mailová adresa nebo úložný prostor poštovní schránky může mít za následek nedoručení potvrzení a může bránit uzavření smlouvy.

 

Použití webové stránky

 

Nákup nepodléhá registraci.

 

Výběr produktu

 

Zákazník má možnost vybrat si nebo objednat z produktů obchodu. Zákazník může kliknutím na vybraný produkt zobrazit jeho podrobný popis. Pokud chcete produkt koupit, umístěte produkt, který chcete koupit, do virtuálního košíku kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku". Kliknutím na ikonu košíku (umístěnou v horní části stránky) naleznete produkty, které jste do košíku přidali v době nákupu, jakož i aktuální celkovou částku (bez poštovného). Zde mohou zkontrolovat správnost své objednávky, zejména pokud jde o ceny a množství, které mohou také podle potřeby upravit nebo vylepšit. Na hlavní stránku internetového obchodu se můžete vrátit kliknutím na tlačítko "Pokračovat v nákupu" na levé straně stránky Souhrn košíku a dokončit objednávku kliknutím na tlačítko "Přejít k platbě" na pravé straně. Kliknutím na tlačítko "Požádat o cenovou nabídku" na stránce se souhrnem nákupního košíku můžete poslat zprávu našim kolegům, ve které můžete požádat o jedinečnou cenovou nabídku, pokud jste v našem internetovém obchodě nenašli balení, množství nebo produkt, který se vám líbí.

 

Odeslání objednávky

 

Pokud je množství produktů v košíku správně, zkontrolovali jste konečnou cenu a rozhodli jste se, že si je chcete koupit, můžete jednoduše kliknout na tlačítko "Přejít k platbě". Poté musíte zadat kontaktní údaje potřebné pro objednávku, zde máte tři možnosti: můžete se přihlásit jako již registrovaný zákazník kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“ pomocí svého hesla a e-mailové adresy, aniž byste se zaregistrovali jako nového zákazníka, můžete si koupit pouze zadáním požadovaných polí nebo registrovat jako nový zákazník. Pokud se chcete registrovat jako nový zákazník, zadejte své údaje potřebné k nákupu kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“, poté vyberte možnost „Registrace“, která bude uložena systémem a  při příštím nákupu se budete muset pouze přihlásit. Poté vyberte jeden z uvedených způsobů dopravy. V seznamu naleznete aktuální náklady v případě jednotlivých metod doručení. V závislosti na způsobu doručení budete muset vybrat dodací adresu (v případě kurýrní služby) nebo sběrné místo, kde si můžete vyzvednout svůj balíček. Poté budete muset vybrat způsob platby, který vám vyhovuje, a zadat fakturační údaje. Máte možnost bankovního převodu, poté výběrem možnosti „Bankovní převod (předběžný převod)“ se zobrazí také údaje potřebné pro převod (číslo bankovního účtu, název společnosti, banka atd.). V případě platby kreditní kartou bude platba provedena přímo na rozhraníPayPal po jejím dokončení, úspěšná platba bude oznámena na danou e-mailovou adresu V případě kurýrní služby nebo vyzvednutí na sběrných místech máte také možnost dobírky, bohužel nemůžeme poskytnout dobírku na osobním sběrném místě.  Chcete-li shrnout svou objednávku, klikněte na tlačítko "Pokračovat v souhrnu" Zde si můžete  před dokončením objednávky zkontrolovat vaši objednávku, konečnou částku, která má být zaplacena, a přepravní poplatek  (CZK ) částce DPH. V poli „Poznámka k objednávce“ můžete zanechat textovou zprávu našim kolegům nebo kurýrům. V případě těchto VOP a informací o správě dat, jakož i v případě platby kreditní kartou, můžete svou objednávku dokončit tlačítkem „Objednávka“ po přijetí platebních podmínek. Po zadání objednávky obdržíte e-mailem upozornění na uvedený e-mailový účet. V případě jakýchkoliv dotazů, úprav nebo problémů po dokončení objednávky, informujte prosím co nejdříve naše kolegy na e-mailové adrese help@balancefood.cz nebo na telefonním čísle.

 

Věrnostní bodový systém

 

Odměníme vás 2% bonusovými body, které utratíte během nákupů a které můžete kdykoli uplatnit za své další nákupy.Na pomoc našich zákazníků se body automaticky vypočítávají a zobrazují, takže si můžete zjistit, kolik věrnostních bodů byste dostali zakoupením produktu před samotným zakoupením. Věrnostní body nebudou přičteny po speciálních produktech a přepravních nákladech! Věrnostní body se na účtu zobrazí okamžitě po zakoupení, ale váš kredit můžeme zaručit pouze za balíčky, které byly skutečně převzaty.

 

Kvůli technickým podmínkám systému věrnostních bodů je připisování a vyplácení bodů možné pouze zákazníkům s registrovaným uživatelským účtem! Po přihlášení do svého uživatelského účtu na hlavní stránce svého profilu můžete sledovat své věrnostní body. Chcete-li uplatnit své stávající body, na konci nákupu možnost v části "Platba" v příslušném políčku uvést, kolik věrnostních bodů chcete během nákupu uplatnit, body se automaticky odečítají.

 

Pokud ještě nejste registrovaným zákazníkem, ale chcete sbírat věrnostní body, můžete se zaregistrovat v našem internetovém obchodě za pár okamžiků kliknutím na níže uvedený odkaz!

 

Systém věrnostních bodů se nevztahuje na naše zákazníky ve skupině distributorů!

Děkuji za pochopení!

 

Množstevní slevy

Za jednorázové nákupy s vyšší hodnotou dostanou všichni naši zákazníci automatickou množstevní slevu. Slevy se poskytují bez registrace a platí i pro naše věrné zákazníky a distributory. Výše slevy už bude uvedena v "Košíku" a bude automaticky odečtena z celkové kupní sumy!

Slevy:

2% sleva na všechny nákupy mezi 3877 CZK a 7754 CZK.

3% sleva na všechny nákupy nad 7754 CZK.

 

Dokončení objednávky (nabízení)

Pokud jste si jisti, že obsah nákupního košíku odpovídá produktům, které chcete objednat, a že jsou vaše údaje správné, můžete objednávku zavřít kliknutím na tlačítko „Objednat“. Informace uvedené na webových stránkách nepředstavují nabídku Prodávajícího na uzavření smlouvy. V případě objednávek spadajících do působnosti těchto VOP jste považováni za uchazeče.

 

Kliknutím na tlačítko "Objednat" výslovně potvrzujete, že vaše nabídka je považována za uskutečněnou, a vaše prohlášení - v případě potvrzení Prodávajícím podle těchto VOP - vzniká povinnost platby. Svou nabídkou jste vázáni po dobu 48 hodin. Pokud prodejce nabídku do 48 hodin v souladu s těmito všeobecnými podmínkami nepotvrdí, jste osvobozeni od povinnosti nabídky.

Zpracování objednávek, uzavření smlouvy

Máte možnost kdykoli zadat objednávku. Prodávající potvrdí vaši nabídku e-mailem nejpozději pracovní den následující po předložení vaší nabídky. Smlouva je vytvořena, jakmile bude potvrzovací email zaslaný Prodejcem k dispozici ve vašem poštovním systému.

Platební metody

Dobírka

Pokud chcete vyřídit hodnotu objednávky po přijetí balíčku, vyberte způsob platby "Dobírka".

V případě dobírky na dobírku, vždy účtujeme cenu za dobírku, jejíž částka se přičte k hodnotě objednávky a přepravním nákladům. Cena za dobírku se účtuje i v případě bezplatném dodání. Cena dobírky: 23 CZK/balík (cena zahrnuje DPH)

Informujeme vás, že v případě doručení do domu můžeme zaručit pouze způsob platby kurýrovi v hotovosti, předem se informujte u kurýrní služby o možnosti platby kreditní kartou. Děkujeme za pochopení!

 

 

PayPal

U způsobu platby Paypal účtujeme manipulační poplatek ve výši 3% z celkové hrubé částky skládajcí se z ceny vašeho nákupu a přepravních nákladů.

PayPal představuje pro zákazníky ve více než 200 zemích jednoduchý a bezpečnější způsob platby.

PayPal má řadu výhod, které usnadňují a zrychlují nakupování při zachování bezpečnosti vašich finančních informací:

 E-mail, heslo. To je vše, co potřebujete k zaplacení nebo k převodu peněz prostřednictvím systému PayPal. A kreditní karta může zůstat v peněžence.

 K placení nepotřebujete převádět peníze na účet PayPal. Jediné, co musíte udělat, je přiřadit kreditní kartu k účtu PayPal. Stačí to udělat pouze jednou, na začátku.

 PayPal je celosvětově uznávaná platební metoda, klíč k zabezpečeným transakcím, se kterými můžete platit za produkty v 26 měnách online.

 Připojte se k PayPal a plaťte v internetovém obchodě ještě snadnější!

https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/home

 

Způsoby dodání, poplatky za dodání (Česká republika)

 

Náklady na doručení:

 

PPL (DHL) CZ Donáška domů

V případě doručení domů balík doručuje kurýrní služba PPL (partner of DHL). Kurýrní služba vás před doručením upozorní e-mailem na předpokládané doručení, aby balík nedorazil nečekaně.

hmotnost balíku do 2 kg: 92,98 CZK (cena včetně DPH)

hmotnost balíku 2 - 5 kg: 100,73 CZK (cena včetně DPH)

hmotnost balíku 5 - 10 kg: 108,49 CZK  (cena včetně DPH)

hmotnost balíku 10 - 20 kg: 124,00 CZK (cena včetně DPH)

hmotnost balíku 20 - 30 kg: 139,51 CZK (cena včetně DPH)

Dodací lhůta

 

Obecná dodací lhůta pro objednávku je nejvýše 30 dnů od potvrzení objednávky.

 

Výhrada práv, doložka o vlastnictví

Pokud jste si již v minulost objednali produkt, který jste následně načtena (s výjimkou případu, kdy jste uplatnili své právo na odstoupení od smlouvy), nebo se Produkt vrátil Prodávajícímu Nedostupný příjemce, prodávající se zavazuje ke splnění objednávky pouze v případě zálohové platbě kupní ceny a přepravních nákladů.

Prodejce může pozastavit doručení Produktu, dokud se nepřesvědčí, že cena Produktu byla úspěšně zaplacena pomocí elektronického platebního řešení (včetně případu, kdy v případě produktu placeného bankovním převodem Kupující zaplatí kupní cenu v měně členského státu a Prodávající nedostane celou částku kupní ceny a dodacího poplatku z důvodu konverze a bankovních provizí a nákladů). Pokud cena produktu nebyla zaplacena v plné výši, může Prodávající vyzvat Kupujícího na doplnění kupní ceny.

 

Prodej do zahraničí

Prodejce nedělá rozdíly mezi kupujícím na území Maďarska a mimo území Evropské unie prostřednictvím používání Webových stránek. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, prodávající zajistí dodání / přijetí objednaných produktů na území Česká republika.

Ustanovení těchto VOP se podle ustanovení příslušného nařízení vztahují také na nákupy mimo Maďarsko, spotřebitele, který je občanem členského státu nebo má bydliště v některém členském státě nebo podnik usazený v některém členském státě. a nakupuje nebo používá zboží nebo služby v Evropské unii výhradně pro konečné použití. Spotřebitel je fyzická osoba, která jedná pro účely, které jsou mimo jeho obchodní, obchodní, řemeslnou nebo profesní činnost.

Komunikačním a nákupním jazykem je především maďarština, Prodávající není povinen komunikovat s kupujícím v jazyce členského státu Kupujícího.

Prodejce není povinen dodržovat nebo informovat Kupujícího o mimosmluvních požadavcích, jako jsou označování nebo požadavky specifické pro dané odvětví, vztahující se k dotyčnému produktu podle vnitrostátních právních předpisů členského státu Kupujícího.

Pokud Prodejce nestanoví jinak, vztahuje se na všechny produkty maďarská DPH.

Podle těchto VOP může Kupující využít své možnosti vymáhání práva.

Pokud je použito elektronické platební řešení, bude platba provedena v měně určené Prodávajícím.

Prodejce může pozastavit doručení Produktu, dokud se nepřesvědčí, že cena Produktu a byla úspěšně zaplacena pomocí elektronického platebního řešení (včetně případu, kdy v případě produktu placeného bankovním převodem kupující zaplatí kupní cenu (dodací poplatek) v měně členského státu a Prodávající nedostane celou částku kupní ceny a dodacího poplatku z důvodu konverze a bankovních provizí a nákladů). Pokud cena produktu nebyla zaplacena v plné výši, může Prodávající vyzvat Kupujícího na doplnění kupní ceny.

 

Za účelem předání Produktu poskytuje Prodávající i nemaďarských zákazníkům možnosti předání, které jsou k dispozici maďarským zákazníkům.

 

Pokud Kupující může v souladu s VOP požádat o dodání Produktu na území Maďarska nebo na území kteréhokoli jiného členského státu Evropské unie, může i nemaďarský zákazník požádat o kterýkoli z způsobů dodání uvedených v VOP.

 

Pokud se Kupující může rozhodnout, že obdrží Produkt osobně v souladu s VOP, u Prodávajícího si to může uplatnit i nemaďarský kupující.

 

Prodávající splní objednávku po zaplacení nákladů za přepravu, pokud Kupující nezaplatí Prodávajícímu nákladů za přepravu, nebo nevyřeší vlastní doručení do předem dohodnutého data, Prodávající ukončí smlouvu a vrátí Kupujícímu předem zaplacenou kupní cenu.

 

Informace pro spotřebitele dle Nařízení vlády 45/2014. (II. 26.)

 

Informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy pro kupujícího

 

Podle Ptk. (Občanský zákoník) 8:1. § 1. odst. 1. bodu 3. se jako spotřebitel kvalifikuje pouze fyzická osoba jednající mimo rozsah svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti, takže právnické osoby nemohou bezdůvodně uplatnit právo na odstoupení od smlouvy!

 

Spotřebitel v souladu s nařízením vlády  45/2014. (II. 26.) má právo odstoupit od smlouvy bez odůvodnění. Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy

 

 1. a) v případě smlouvy o prodeji produktu
 2. aa) v případě produktů,

 

 1. ab) v případě prodeje několika produktů, je-li každý produkt dodán v jiném čase, poslední dodaný produkt,

může být uplatněno ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí spotřebitelem nebo třetí stranou jinou než dopravce jím určený.

 

Nic v tomto bodě nemá vliv na právo spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy stanovené v tomto bodě mezi datem uzavření smlouvy a dnem přijetí produktu.

 

Pokud spotřebitel učinil nabídku na uzavření smlouvy, má spotřebitel právo nabídku uzavřít před uzavřením smlouvy, čímž se zruší povinnost podat nabídku na uzavření smlouvy.

 

Prohlášení o odstoupení od smlouvy, uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo zrušení

 

Spotřebitel v souladu s nařízením vlády § 20. 45/2014. (II. 26.) za tímto účelem může uplatnit své právo prostřednictvím jasného prohlášení nebo pomocí vzorového prohlášení, které lze také stáhnout z webové stránky.

 

Platnost prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

 

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za uplatněné ve stanovené lhůtě, pokud spotřebitel ve stanovené lhůtě předloží své prohlášení. Lhůta je 14 dní.

 

Je na spotřebiteli, aby prokázal, že uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s tímto ustanovením.

 

Prodávající je povinen potvrzení o odstoupení spotřebitele na elektronickém nosiči dat po jeho obdržení potvrdit.

 

Povinnosti Prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

Povinnost prodávajícího vrátit peníze

 

Pokud spotřebitel v souladu s nařízením vlády § 20. 45/2014. (II. 26.) odstoupí od smlouvy, uhradí prodávající v plné výši zaplacenou spotřebitelem jako protihodnotu, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním, včetně přepravného, ​​nejpozději do čtrnácti dnů poté, co se o odstoupení dozvěděl. Vezměte prosím na vědomí, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady vzniklé výběrem jiného druhu dopravy než nejlevnějšího standardního způsobu dopravy.

 

 

Způsob povinnosti prodávajícího k vrácení peněz

 

V případě odstoupení nebo ukončení v souladu s nařízením vlády § 22. 45/2014. (II. 26.) Prodávající vrátí částku vrácenou spotřebiteli stejným způsobem jako platební metoda použitá spotřebitelem. S výslovným souhlasem spotřebitele může prodávající pro vrácení peněz použít jiný způsob platby, v důsledku čehož však spotřebiteli nemusí být účtovány žádné další poplatky. Prodávající neodpovídá za žádné prodlení v důsledku čísla bankovního účtu nebo poštovní adresy, které spotřebitel uvedl nesprávně a/nebo nepřesně.

 

Dodatečné náklady

 

Pokud si spotřebitel specificky zvolí jiný způsob dopravy než nejlevnější, standardní způsob dopravy, není Prodávající povinen uhradit výsledné dodatečné náklady. V tomto případě jsme povinni vrátit až do výše uvedených všeobecných sazeb za dopravu.

 

Zástavní právo

 

Prodávající může zadrženou částku zadrženou spotřebiteli zadržet, dokud spotřebitel produkt nevrátí nebo pokud není bezdůvodně prokázáno, že byl vrácen; bere se v úvahu dřívější z těchto dvou dat. Nemůžeme přijímat zásilky zaslané na dobírku nebo poštovným.

 

Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy nebo jejího ukončení

 

Vrácení produktu

 

Pokud spotřebitel v souladu s nařízením vlády § 22. 45/2014. (II. 26.) odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit produkt okamžitě, nejpozději však do čtrnácti dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí produktu. Vrácení zboží se považuje za dokončené včas, pokud spotřebitel produkt pošle před uplynutím lhůty.

 

Nést přímé náklady na vrácení produktu

 

Přímé náklady na vrácení produktu nese spotřebitel. Produkt musí být vrácen na adresu Prodávajícího. Pokud spotřebitel po zahájení plnění vypoví smlouvu o poskytování služeb mimo obchodní prostory nebo mezi nepřítomnými, zaplatí obchodnímu podniku poplatek odpovídající službě poskytnuté až do data oznámení podnikání. Částka, kterou má spotřebitel přiměřeně zaplatit, se stanoví na základě celkové částky protiplnění stanovené ve smlouvě plus daň. Pokud spotřebitel prokáže, že celková částka takto stanovená je nepřiměřená, vypočte se poměrná částka na základě tržní hodnoty poskytnutých služeb do data ukončení smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme přijmout produkt vrácený v hotovosti při dodání nebo poštovným.

 

Odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty

 

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vyplývající z použití nad rámec toho, co je nezbytné k určení povahy, vlastností a fungování produktu.

 

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v následujících případech

 

Prodávající výslovně upozorňuje na skutečnost, že nemůžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s nařízením vlády  č. 45/2014 (II.26.) v případech uvedených v odstavci § 29 (1).:

 

 1. a) v případě smlouvy o poskytování služby, po provedení služby jako celku, kde obchodník zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel uznal, že ztratí své právo na ukončení po provedení služby jako celku

 

 1. b) pokud jde o produkt nebo službu, jejichž cena nebo poplatek nemůže být ovlivněn podnikem peněžního trhu, podléhá možným výkyvům během období stanoveného pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;

 

 1. c) v případě předem vyrobeného výrobku, který byl vyroben podle pokynů spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v případě produktu, který je pro spotřebitele jasně přizpůsoben;

 

 1. d) pokud jde o rychle se kazící produkt nebo produkt s krátkou životností;

 

 1. e) v případě zapečetěného výrobku, který ze zdravotních nebo hygienických důvodů nemůže být po otevření po dodání vrácen;

 

 1. f) pokud jde o produkt, který je svou povahou po převodu neoddělitelně smíchán s jiným produktem;

 

 1. g) v případě alkoholického nápoje, jehož skutečná hodnota závisí na výkyvech trhu, které jsou mimo kontrolu obchodníka a jejichž cena byla dohodnuta stranami v době uzavření kupní smlouvy, ale není splněna do třicátého dne;

 

 1. h) v případě obchodní smlouvy, kdy obchodník kontaktuje spotřebitele na výslovnou žádost spotřebitele o naléhavé opravy nebo údržbu;

 

 1. i) za prodej a nákup zapečetěného zvukového nebo obrazového záznamu a kopie počítačového softwaru, pokud spotřebitel otevřel obal po dodání;

 

 1. j) pro noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;

 

 1. k) v případě smluv uzavřených na veřejných dražbách

 

 1. l) v případě smlouvy o poskytování ubytovacích, dopravních, půjčoven automobilů, stravovacích služeb nebo služeb pro volný čas, s výjimkou bytové služby, pokud bylo stanoveno datum plnění nebo lhůta uvedená ve smlouvě;

 

 1. m) v případě digitálního obsahu poskytovaného na nehmotných médiích, kde obchodník zahájil plnění na základě výslovného předchozího souhlasu spotřebitele a spotřebitel zároveň prohlásil, že po zahájení plnění ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

Záruka na spotřební materiál, záruka na produkt, záruka

 

Tento bod informací pro spotřebitele byl připraven na základě povolení podle § 9 odst. 3 nařízení vlády 45/2014 (II.26.)sS použitím přílohy 3 nařízení vlády 45/2014 (II.26.).

 

Záruka na spotřební materiál

 

V jakých případech můžete uplatnit své právo na záruku na spotřební materiál?

 

V případě vadného plnění ze strany Prodávajícího můžete uplatnit záruku u Prodávajícího v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

 

Jaká práva máte na základě nároku na záruku na spotřební materiál?

 

Můžete si vybrat z následujících nároků na záruku na spotřební materiál:

 

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud není možné uspokojit poptávku podle vašeho výběru, nebo by to nevystavovalo nepřiměřené dodatečné náklady Prodávajícímu při uspokojování vaší další poptávky. Pokud jste nepožádali nebo nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o přiměřené dodání protiplnění nebo vada může být na náklady prodávajícího odstraněna nebo napravena někým jiným, nebo - v konečném důsledku - může být smlouva zrušena.

 

Můžete převést z vámi vybrané záruky na spotřební materiál na jinou, ale náklady na převod ponesete, pokud to nebylo odůvodněno nebo poskytnuto Prodávajícím.

 

Jaký je konečný termín pro uplatnění nároku na záruku na spotřební materiál?

 

Závadu musíte nahlásit ihned po jejím zjištění, nejpozději však dva měsíce po zjištění závady. Upozorňujeme vás, že již nebudete moci uplatňovat svá záruční práva po dobu dvou let od uzavření smlouvy. Pokud je předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a obchodem použité zboží, mohou se strany dohodnout na kratší promlčecí lhůtě; v tomto případě nelze platně stanovit promlčecí dobu kratší než jeden rok.

 

Proti komu můžete uplatnit nárok na záruku na spotřební materiál?

 

Nárok na záruku na spotřební materiál můžete uplatnit proti Prodávajícímu.

 

Jaké jsou další podmínky pro vymáhání vaší záruky na spotřební materiál?

 

Do šesti měsíců od splnění reklamace neexistují žádné jiné podmínky než oznámení vady k uplatnění reklamace, pokud potvrzujete, že produkt nebo služba byla poskytnuta Prodejcem. Po šesti měsících od data plnění však musíte prokázat, že zjištěná vada již existovala v době plnění.

 

V případě použitých produktů se záruční a záruční práva vyvíjejí odlišně od obecných pravidel. V případě použitých produktů můžeme hovořit také o vadném provedení, je však třeba vzít v úvahu okolnosti, na jejichž základě může kupující očekávat výskyt určitých vad. Z důvodu zastaralosti je výskyt některých vad stále častější, v důsledku čehož nelze předpokládat, že použitý produkt může mít stejnou kvalitu jako nově zakoupený. Na základě toho může kupující uplatnit svá práva na záruku pouze na vady, které jsou nad vadami vyplývajícími z použití a vznikly nezávisle na nich. Pokud je použitý produkt vadný a zákazník, který se kvalifikuje jako spotřebitel, byl o něm informován v době nákupu, poskytovatel služby nenese odpovědnost za známou vadu.

 

Záruka na produkt

 

V jakých případech můžete uplatnit svá práva na záruku na produkt?

 

V případě závady na movité věci (produktu) můžete - dle své volby - uplatnit záruku na spotřební materiál nebo záruku na produkt.

 

Jaká práva máte na základě nároku na záruku na produkt?

 

Jako záruku na produkt můžete požádat pouze o opravu nebo výměnu vadného produktu.

 

V jakém případě je produkt považován za vadný?

 

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti stanovené výrobcem.

 

Jaký je konečný termín pro uplatnění nároku na záruku na produkt?

 

Nárok na záruku na produkt můžete uplatnit do dvou let od uvedení výrobku na trh. Po uplynutí této lhůty se toto právo ztratí.

 

Proti komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na produkt?

 

Nárok na záruku na produkt můžete uplatnit pouze proti výrobci nebo distributorovi movitého zboží. V případě reklamace záruky na produkt musíte prokázat vadu produktu.

 

V kterých případech je výrobce (distributor) osvobozen od povinnosti záruky na produkt?

 

Výrobce (distributor) je osvobozen od záruční povinnosti na produkt, pouze pokud může prokázat, že:

 

produkt nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci jeho podnikatelské činnosti, nebo vada nebyla ve stavu vědy a techniky rozpoznatelná v době uvedení na trh nebo vada výrobku byla výsledkem uplatnění právních předpisů nebo závazného úředního předpisu.

 

Výrobce (distributor) musí prokázal na osvobození od záruky na produkt alespoň jeden důvod výjimky.

 

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu stejné chyby nemůžete současně požadovat záruku na spotřební materiál a záruku na produkt. Pokud je však váš nárok na záruku na produkt úspěšně uplatněn, můžete uplatnit svůj nárok na záruku na spotřební materiál u výrobce za vyměněný produkt nebo opravený díl.

 

 

 

Záruka

 

V jakých případech můžete uplatnit své právo na záruku?

 

V případě vadného plnění vyhláška 151/2003. (IX. 22.)o povinné záruce na určité předměty dlouhodobé spotřeby nařízení vlády, je Prodávající povinen poskytnout záruku.

 

Právní předpisy stanoví poskytnutí záruky na zboží dlouhodobé spotřeby (např.: elektrické spotřebiče, nářadí, stroje) a jejich části, jejichž pořizovací hodnota přesahuje 770 CZK.

 

Jaká práva máte v rámci záruky a v jaké lehotě?

 

Vyhláška 151/2003 o povinné záruce na určité zboží dlouhodobé spotřeby. (IX. 22.) Nařízení vlády definuje případy povinné záruky. V případě produktů, na které se tento případ nevztahuje, neposkytuje prodávající záruku. Nárok na záruku lze uplatnit během záruční doby. Pokud dlužník nesplní svou povinnost zavolat žadatele v přiměřené lhůtě, může být reklamace uplatněna u soudu do tří měsíců od uplynutí lhůty stanovené ve výzvě, a to i v případě, že záruční doba vypršela. Nedodržení této lhůty bude mít za následek diskvalifikaci. Kromě toho se na vymáhání nároků na záruku použijí obdobně pravidla pro výkon záručních práv. Záruční doba je jeden rok. Nedodržení této lhůty bude mít za následek diskvalifikaci. Záruční doba začíná dodávkou spotřebního zboží spotřebiteli nebo, je-li uvedení do provozu prováděno obchodem nebo jeho zástupcem, začíná dnem uvedení do provozu. Máte-li jakékoli nároky na záruku delší než jeden rok, kontaktujte výrobce!

 

Co má záruka společného s dalšími záručními právy?

 

Záruka platí kromě záručních práv (záruka na produkt a záruka na spotřební materiál), zásadní rozdíl mezi obecnými záručními právy a zárukou spočívá v tom, že důkazní břemeno je v případě záruky příznivější pro spotřebitele.

 

Spotřební materiál s pevným spojením, na který se vztahuje povinná záruka podle nařízení vlády č. 151/2003 nebo který váží více než 10 kg nebo nemůže být přepravován jako ruční balíček na vozidlech veřejné dopravy, s výjimkou vozidel, musí být opraven v místě provozu. Pokud opravy nelze provést v místě provozu, provede demontáž a instalace, jakož i přeprava a vrácení společnost nebo, v případě přímé opravy, opravna.

 

Závazek prodávajícího nesmí po dobu trvání povinné záruky obsahovat podmínky pro spotřebitele, které jsou škodlivější než práva zaručená pravidly povinné záruky. Po tomto roce (po 1 roce) však mohou být podmínky dobrovolné záruky volně stanoveny, avšak záruka v tomto případě nemůže ovlivnit existenci práv spotřebitele vyplývajících z legislativy, včetně záruky na dodávky.

 

Žádost o výměnu do tří pracovních dnů

 

V případě prodeje prostřednictvím internetového obchodu platí také žádost o výměnu do tří pracovních dnů. V souladu s Nařízením vlády  151/2003. (IX. 22.) lze žádosti o výměnu do tří pracovních dnů předkládat v případě zboží dlouhodobé spotřeby, podle kterého, pokud někdo potvrdí platnost žádosti o výměnu do 3 pracovních dnů, musí Prodávající tuto skutečnost interpretovat v tom smyslu, že produkt byl již v době prodeje vadný a musí jej bezodkladně vyměnit.

 

Kdy je prodávající osvobozen od své záruční povinnosti?

 

Prodávající je zbaven záruční povinnosti, pouze pokud prokáže, že příčina vady vznikla po provedení.

 

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu stejné vady nemůžete uplatnit záruku na spotřební materiál a nárok na záruku, respektivě záruku na produkt a nárok na záruku současně, jinak máte právo na práva vyplývající ze záruky bez ohledu na záruční práva.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Název internetového obchodu:

E-mail: help@balancefood.cz

Telefonní číslo 06302912144 (HU)

Jméno společnosti: Balance Food Kft.

Zásady ochrany osobních údajů

Datum přijetí: 01-12-2023

Správce

Jméno: Balance Food Kft.

Sídlo: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 43.

Korespondenční adresa, vyřizování stížností: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 43.

E-mail: help@balancefood.cz

Telefonní číslo: 06302912144

Webová stránka:

 

Poskytovatel webhostingu

Jméno: Unas Online Kft.

Korespondenční adresa Sopron, Kőszegi út 14, 9400

E-mail: unas@unas.hu

Telefonní číslo: -

 

Popis správy dat prováděné během provozu internetového obchodu

 

Informace o používání cookies

 

Co je to cookie?

Správce údajů používá při návštěvě webové stránky tzv. cookies. Cookie

je informační balík sestávající z písmen a čísel, které naše webová stránka odesílá do vašeho prohlížeče

za účelem uložení některých vašich nastavení, aby bylo použití našich webových stránek snadnější

a přispívá ke shromažďování některých relevantních statistických informací

o našich návštěvnících.

Některé soubory cookies neobsahují osobní údaje,

 

a není vhodný pro identifikaci jednotlivého uživatele, ale některé z nich obsahují jedinečný identifikátor -

tajnou, náhodně vygenerovanou sekvenci čísel - uloženou ve Vašem zařízení,

to také zajišťuje vaši identitu. Provozní doba jednotlivých souborů cookies

obsahuje relevantní popis každého jednotlivého souboru cookie.

Právní rámec a právní základ cookies:

Právním základem pro zpracování dat je váš souhlas

ve smyslu článku 6 odst. (1) bod a) Nařízení.

Hlavní rysy cookies, které web používá, jsou:

 

Cookies nezbytně nutné pro provoz: Tyto soubory cookie jsou nezbytné

 

pro používání webové stránky a umožňují Vám používat základní funkce webové stránky. Bez nich

nebude mnoho funkcí stránky k dispozici.Životnost těchto typů souborů cookie

je omezena pouze na trvání relace.

 

Soubory cookie pro zlepšení uživatelského dojmu: Tyto soubory cookie shromažďují informace

 

o používání webu uživatelem, například o tom, které stránky navštěvujete nejčastěji,

 

nebo jakou chybovou zprávu obdržíte z webu.Tyto cookies neshromažďují informace,

 

které identifikují návštěvníka, tj. pracují s naprosto obecnými anonymními informacemi. Data z nich získaná

 

slouží ke zlepšení výkonu webové stránky.Životnost těchto typů souborů cookie

 

je omezena pouze na dobu trvání relace.

 

employee_login_last_email Při přihlášení se e-mailová adresa uloží, dokud se prohlížeč nezavře.

 

Ealrm, ealem, ealpw Poskytuje trvalý vstup. Životnost je 180 dní.

 

come_from Přesměrování přihlášení.  Životnost je 10 minut.

 

predictionio Cookie identifikující návštěvníka pro nabídku inzerce odpovídající dané osobě.

 

Životnost je 3 měsíce.

 

currency Uloží měnu kupujícího.  Životnost je 30 dní.

 

Google Analytics cookie: je analytický prostředek Google, který pomáhá vlastníkům webové stránky a aplikací v tom,

 

aby získali přesnější přehled o činnosti návštěvníků.

 

Tato služba používá cookie, aby shromažďovala informace a zhotovila zprávu

 

ze statistických údajů vztahujících se na používání webové stránky bez toho,

 

že by pro Google identifikovala jednotlivé návštěvníky. Hlavní cookie používané prostřednictvím Google Analytics jsou „__ga” cookie. Kromě zhotovení zpráv ze statistických údajů používání webové stránky

 

- a spolu s několika dříve uvedenými inzertními cookie -

 

se dá Google Analytics použít i na to, abychom podstatnější inzerce

 

zobrazili v Google produktech (např. Google Vyhledávání) a po celém internetu.

 

Cookie pracovního procesu: Tyto cookie ukládají místo pobytu návštěvníka, jazyk prohlížeče a měnu platby.

 

Jejich životnost je do uzavření prohlížeče, nebo maximálně 2 hodiny.

 

Referer cookies: Zaznamenávají, ze které externí stránky návštěvník přišel na stránku.

 

Jejich životnost trvá, dokud se prohlížeč nezavře.

 

Cookie posledního prohlédnutého produktu: Uloží produkty, které si návštěvník prohlédl naposledy.

 

Jejich životnost je 60 dní.

 

Cookie poslední prohlédnuté kategorie: Uloží poslední prohlédnutou kategorii.

 

Jeho životnost je 60 dní.

 

Cookie doporučených výrobků: Zaznamená seznam výrobků, které se nacházejí u funkce

 

„doporučuji svému známému”. Jeho životnost je 60 dní.

 

Mobil verze, design cookie: Detektuje přístroj návštěvníka,

 

u mobilu přepne na úplné zobrazení.  Jeho životnost je 365 dní.

 

Cookie souhlasu s cookie: Při vstupu na stránku v upozorňujícím panelu

 

 souhlasí s vyjádřením o uložení cookies. Jeho životnost je 365 dní.

 

Cookie košíku: Zaznamená výrobky vložené do košíku. Jeho životnost je 365 dní.

 

Cookie inteligentní nabídky: Zaznamená podmínky zobrazení inteligentních nabídek

 

(např. zda návštěvník už byl na stránce, jestli má objednávku).  Životnost je 30 dní.

 

Cookie #2 odhlášení: Podle opce # 2 odhlásí návštěvníka po 90 dnech.

 

Životnost je 90 dní.

 

Cookie identifikační Backend ID backendového serveru, který stránku obsluhuje. Jejich životnost trvá,

 

 dokud se prohlížeč nezavře.

 

Facebook pixel (Facebook cookie): Facebook-bod obrazu je takový kód,

 

s jehož pomocí se na webové stránce připravuje hlášení o konverzích,

 

dají se sestavit cílové skupiny, a vlastník stránky dostává podrobné analytické údaje o používání stránky návštěvníky. Pomocí Facebook pixelu

 

mohou být na ploše Facebooku zobrazeny pro návštěvníky na tělo šité nabídky a inzerce.

 

Zásady správy údajů na Facebooku můžete naleznout zde:

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie, pak pro Vás určité funkce nebudou dosažitelné. Více podrobností o vymazání souborů cookie naleznete na následujících odkazech:

Internet Explorer:

cookies#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-

computer

 

 

Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome:

Data zpracovávaná pro smluvní a výkonové účely

 

Za účelem uzavření smlouvy a jejího plnění se může vyskytnout několik případů správy údajů.

 

Informujeme Vás, že zpracování dat, které se vztahují na vyřizování stížností a záručního servisu se uskuteční pouze v případě, že uplatňujete některý z uvedených práv. Pokud přes internetový obchod nenakupujete, jste jen návštěvníkem, pak se na Vás vztahuje správa dat s marketingovým cílem, pokud jste nám k ní dali souhlas.

 

Správa dat pro uzavření a plnění smlouvy podrobněji:

 

Navázání kontaktu

 

Když se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře

s otázkou na nějaký výrobek.

 

Předběžné navázání kontaktu není povinné, objednávat ve webovém obchodě můžete i bez toho.

 

Spravované data

 

Data, které jste zadali při navázání kontaktu.

 

Životnost správy dat

 

Data spravujeme jen do uzavření navázání kontaktu.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který poskytnete Správci údajů navázáním kontaktu. [Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod a) Nařízení.]

 

Registrace na webové stránce

 

Uložením údajů zadaných při registraci může Správce údajů zajistit pohodlnější službu

 

(např. při dalším nákupu už dotyčná osoba nemusí znovu uvádět své údaje). Registrace není podmínkou

 

uzavření smlouvy.

 

Spravované údaje

 

Správce dat spravuje během správy údajů Vaše jméno, adresu, telefonní číslo,

 

 e-mailovou adresu, časové údaje nákupu a vlastnosti nakoupeného výrobku.

 

Životnost správy údajů

 

Do odvolání Vašeho souhlasu.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který poskytnete Správci údajů registrací. [Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod a) Nařízení.]

 

Zpracování objednávky

 

Činnosti správy údajů potřebné pro splnění smlouvy během zpracování objednávek.

 

Spravované údaje

 

Správce dat spravuje během správy údajů Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu,

 

 časové údaje nákupu, číslo objednávky a vlastnosti nakoupeného výrobku. Pokud jste podali ve webovém obchodě objednávku, pak je zadání údajů a správa údajů pro splnění smlouvy nezbytná.

 

Životnost správy údajů

 

Údaje spravujeme podle promlčecí doby Občanského Zákoníku po dobu 5 let.

 

Právní základ správy údajů

 

Plnění smlouvy. [Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod b) Nařízení.]

 

Vystavení faktury

 

Proces správy dat se provádí za účelem vystavení faktury v souladu se zákonem a splnění povinnosti vést účetní doklady.

 

Podľa § 169 ods. (1) - (2) Zákona o účetnictví musí hospodářské společnosti ukládat účetní doklad, které přímo a nepřímo podporují účetní záznamy.

 

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Vystavené faktury ve smyslu § 169.odst. (2) Sb., zákona o účetnictví uchovávají po dobu 8 let od vystavení faktury.

 

Právní základ správy údajů

 

Ve smyslu § 159  ods. (1) zákona č.77/2007 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty je vystavení faktury povinné

 

a ve smyslu §. 169. odst. (2) zákona č. 100/2000 Sb., zákon o účetnictví uchovávají po dobu 8 let

 

[Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod c) Nařízení.]

 

Správa údajů spojených s dopravou zboží

 

Proces správy údajů probíhá v zájmu dodání objednaného produktu.

 

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Správce údajů spravuje údaje po dobu dodání objednaného zboží.

 

Právní základ správy údajů

 

Plnění smlouvy. [Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod b) Nařízení.]

 

Záruční servis

 

Proces správy dat probíhá v zájmu vybavení nároků na záruku. Pokud jste požádali o záruční servis,  je zadání údajů a jejich správa naprosto nezbytná.

 

Spravované údaje

 

Jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka, obsah stížnosti.

 

Životnost správy údajů

 

Nároky na záruku jsou zachovány po dobu 5 let podle zákona o ochraně spotřebitele.

 

Právní základ správy údajů

 

Zda se na nás obrátíte s požadavkem o záruční servis, je Vaše dobrovolné rozhodnutí, ale pokud se na nás obrátíte, jsme povinni ve smyslu  §. 17/A. ods. (7) zákona č. 155/1997. Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

 

uložit stížnost po dobu 5 let.

 

[Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod c) Nařízení.]

 

Vyřizování jiných spotřebitelských stížností

 

Proces správy údajů probíhá v zájmu vyřízení stížností spotřebitelů. Pokud se na nás obrátíte se stížností,

 

 je zadání údajů a jejich správa nezbytná.

 

Spravované údaje

 

Jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka, obsah stížnosti.

 

Životnost správy údajů

 

Nároky na záruku jsou zachovány po dobu 5 let podle zákona o ochraně spotřebitele.

 

Právní základ správy údajů

 

Zda se na nás obrátíte s požadavkem o záruční servis, je Vaše dobrovolné rozhodnutí, ale pokud se na nás obrátíte, jsme povinni ve smyslu  §. 17/A. ods. (7) zákona č. 155/1997. Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

 

uložit stížnost po dobu 5 let.

 

[Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod c) Nařízení.]

 

Údaje spravované v souvislosti s ověřitelnosti souhlasu

 

Během registrace, objednávání, přihlašování k odběru novinek IT systém ukládá IT data související se souhlasem

 

pro pozdější důkaz.

 

Spravované údaje

 

Datum souhlasu a IP adresa dotyčné osoby.

 

Životnost správy údajů

 

Vzhledem k zákonným požadavkům musí být souhlas ověřitelný později, proto bude doba uchovávání dat uložena po omezenou dobu po ukončení zpracování dat.

 

Právní základ správy údajů

 

Tuto povinnost ukládá článek 7 odst. (1) Nařízení.

 

[Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod c) Nařízení.]

 

Správa údajů pro marketingové účely

 

Správa údajů týkající se zasílání novinek

 

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Do odvolání souhlasu dotyčné osoby.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který je dán Správci údajů přihlášením k odběru novinek.

 

[Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod a) Nařízení.]

 

Správa dat týkající se odesílání a zobrazování personalizovaných reklam.

 

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Do odvolání souhlasu dotyčné osoby.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný zvláštní souhlas, který poskytnete správci údajů při záznamu údajů

 

[Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod a) Nařízení.]

 

Remarketing

 

Správa dat jako remarketingová činnost je implementována pomocí cookies.

 

Spravované údaje

 

Údaje spravovány pomocí souborů cookies uvedené v informacích o souborech cookie.

 

Životnost správy údajů

 

Časový interval uchování údajů daného cookie, více informací naleznete zde:

 

Google obecné informace o cookies:

 

Google Analitycs informace:

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

Facebook informace:

 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který poskytujete správci údajů používáním webové stránky

 

[Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod a) Nařízení.]

 

Soutěž

 

Proces správy údajů probíhá v zájmu uskutečnění soutěže.

 

Spravované údaje

 

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Údaje budou po uzavření soutěže vymazány s výjimkou údajů o vítězi, které je správce údajů povinen uchovávat po dobu 8 let podle zákona o účetnictví.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který poskytujete správci údajů používáním webové stránky.

 

[Správa údajů ve smyslu článku 6 odst. (1) bod a) Nařízení.]

 

Automatizované rozhodování

 

UKÁZKA

 

Automatizované rozhodování

 

Účelem automatizovaného rozhodování je uzavřít a splnit smlouvu mezi správcem údajů a dotyčnou osobou,

 

výsledky automatizovaného rozhodování kontrolují zaměstnanci správce dat. Dotyčná osoba má právo

 

požádat o zásah člověka ze strany správce údajů v souvislosti s automatizovaným rozhodováním,

 

vyjádřit své stanovisko a namítat proti rozhodnutí.

 

Správce údajů používá automatické rozhodování v těchto případech:

 

Věrnostní sleva - použitá logika: - důsledky pro dotyčnou osobu:

 

Slevový kód

 

- použitá logika: - důsledky pro dotyčnou osobu:Kalkulačka poplatků za dopravu na základě hmotnosti

 

kalkulátor

 

- použitá logika: - důsledky pro dotyčnou osobu:Kalkulačka poplatků za dopravu založená na hodnotě

 

kalkulátor

 

- použitá logika: - důsledky pro dotyčnou osobu:

 

Další správa údajů

 

Pokud si správce údajů přeje provést další zpracování údajů, poskytne předběžné informace o základních okolnostech správy údajů (právní rámec a právní základ správy údajů, účel správy údajů, rozsah zpracovávaných údajů, doba trvání správy údajů).

 

Informujeme Vás, že správce údajů musí vyhovět písemným žádostem orgánů o údaje ve smyslu platných právních předpisů. V souladu s §.15 odst. (2) - (3) zákona o informačním sebeurčení a svobodě informací

 

Správce údajů vede záznamy o přenosu údajů (kterému orgánu, jaké osobní údaje, na jakém právním základě, kdy byly přeneseny správcem údajů), jehož obsah poskytuje Správce údajů na požádání, pokud jeho zveřejnění není ze zákona vyloučeno.

 

O využití správců údajů a o činnosti souvisejících se správou údajů

 

Zpracování údajů pro uchovávání osobních údajů

 

Název zpracovatele údajů: Unas Online Kft

Kontakty na zpracovatele údajů:

Telefonní číslo: (06 99) 200 200

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Sídlo:  Sopron, Kőszegi út 14, 9400

 

Zpracovatel údajů ukládá osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Není oprávněn seznámit se s osobními údaji.

Správa údajů v souvislosti s přepravou zboží

 

Název zpracovatele údajů: PPL CZ s.r.o.

Sídlo zpracovatele údajů: U Vozovny 658/8, Praha, 10800

Telefonní číslo zpracovatele údajů:-

E-mailová adresa zpracovatele údajů: https://www.ppl.cz/en/customer-service

https://www.ppl.cz/

Zpracovatel údajů se podílí na dodání objednaného zboží na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Přitom zpracovatel údajů může spravovat jméno, adresu a telefonní číslo zákazníka do konce kalendářního roku následujícího po odeslání zásilky, po uplynutí této lhůty je neprodleně vymaže.

 

Správa údajů v souvislosti s odesíláním infolistů

Název společnosti provozující informační systém pro odesílání infolistů: Unas Online Kft.

Sídlo společnosti provozující informační systém pro odesílání infolistů: Sopron, Kőszegi út 14, 9400

Telefonní číslo společnosti provozující informační systém pro odesílání infolistů:(06 99) 200 200

E-mailová adresa společnosti provozující informační systém pro odesílání infolistů: unas@unas.hu

Zpracovatel údajů se podílí na odesílání infolistů na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Během toho Zpracovatel údajů spravuje jméno a e-mailovou adresu dotyčné osoby v rozsahu nezbytném pro odesílání infolistů, na žádost dotyčné osoby je neprodleně vymaže.

 

 

 

 

Zpracování údajů v souvislosti s fakturací

 

Název zpracovatele údajů: Tharanis Ügyvitel Kft

Sídlo zpracovatele údajů: 1133 Budapest, Kárpát utca 37.

Telefonní číslo zpracovatele údajů: -

E-mailová adresa zpracovatele údajů: info@tharanisugyvitel.hu

 

Zpracovatel údajů se podílí na registraci účetních dokladů na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Během toho Zpracovatel údajů spravuje jméno a adresu dotyčné osoby v rozsahu nezbytném pro účetní záznamy po dobu určenou ve smyslu § 169. odst. (2) Zákona o účetnictví, po uplynutí této lhůty

jejich vymaže.

Zpracování dat související s provozem CRM systému

Název zpracovatele údajů: Unas Online Kft.

Sídlo zpracovatele údajů: Sopron, Kőszegi út 14, 9400

Telefonní číslo zpracovatele údajů: (06 99) 200 200

E-mailová adresa zpracovatele údajů: unas@unas.hu

 

Zpracovatel údajů se podílí na registraci objednávek na základě smlouvy uzavřené se Správcem dat. Zpracovatel údajů přitom spravuje jméno, adresu, telefonní číslo, číslo a datum objednávek dotyčné osoby v rámci promlčecí lhůty podle občanského práva.

 

Zpracování údajů v souvislosti s online platbou

Název zpracovatele údajů: Paypal

Sídlo zpracovatele údajů:

Telefonní číslo zpracovatele údajů: 00 1 402-935-2050

E-mailová adresa zpracovatele údajů:  https://www.paypal.com/hu/smarthelp/home

 

Název zpracovatele údajů: Teya Services Ltd

Sídlo zpracovatele údajů: Third Floor, 20 Old Bailey, London, United Kigdom

Telefonní číslo zpracovatele údajů: -

E-mailová adresa zpracovatele údajů:   www.teya.hu

 

 

Zpracovatel údajů se podílí na provedení online platby na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Zpracovatel údajů přitom spravuje fakturační jméno, adresu, číslo a datum objednávky dotyčné osoby v rámci promlčecí lhůty podle občanského práva.

 

 

 

Vaše práva při správě údajů

V období správy údajů máte následující práva v souladu s ustanoveními Nařízení:

právo odvolat souhlas

přístup k osobním údajům a informacím o správě údajů

právo na opravu

omezení správy údajů,

právo k vymazání,

právo na protest

právo na přenositelnost.

 

Pokud si přejete uplatnit svá práva, bude to zahrnovat Vaši identifikaci a Správce údajů musí s Vámi komunikovat. Proto budete muset poskytnout osobní údaje pro účely identifikace (identifikace však může být založena pouze na informacích, které o Vás stejně zpracovává Správce údajů) a Vaše stížnosti na správu údajů budou k dispozici na e-mailovém účtu Správce údajů ve lhůtě stanovené v těchto informacích. Pokud jste byli naším zákazníkem a chtěli byste se identifikovat pro účely reklamace nebo záruky, uveďte prosím své identifikační číslo objednávky. Díky tomu Vás můžeme také identifikovat jako zákazníka. Na stížnosti spojené se správou údajů, odpoví Správce údajů nejpozději do 30 dnů.

 

Právo odvolání souhlasu

 

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas ke správě Vašich údajů, v tom případě pak zadané údaje z našich systémů vymažeme. Upozorňujeme Vás ale na to, že v případě ještě nesplněné objednávky to může vést k tomu, že nedokážeme provést odeslání zboží. Kromě toho v případě uskutečněného nákupu, na základě účetních předpisů nemůžeme vymazat ze systémů fakturační údaje, a pokud nám dlužíte, pak v zájmu získání dlužné částky zpět zákonnými prostředky, rovněž můžeme spravovat Vaše údaje i přes odvolání souhlasu.

 

Přístup k osobním údajům

 

Máte právo získat zpětnou vazbu od správce údajů o tom, zda jsou Vaše osobní údaje spravovány,

 

a pokud probíhá správa údajů, máte právo:

 

abyste dostal přístup k zpracovaným osobním údajům a

 

a správce údajů Vás informoval o následujících informacích:

 

účely správy údajů;

 

kategorie osobních údajů zpracovávaných o Vás;

 

informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců,

 

s kým nebo s nimiž správce údajů sdělil nebo bude sdělovat osobní údaje;

 

zamýšlené období, po které budou osobní údaje uchovávány,

 

nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení tohoto období;

 

Vaše právo požádat správce údajů o opravu, odstranění nebo omezení zpracování osobních údajů,

 

 které se Vás týkají, a namítat proti zpracování těchto osobních údajů

 

v případě zpracování údajů

 

 na základě oprávněného zájmu;

 

právo podat stížnost orgánu dozoru;

 

pokud údaje nebyly získány od Vás,

 

všechny dostupné informace o jejich zdroji;

 

o skutečnosti automatického rozhodování

 

(pokud se takový postup použil), včetně profilování

 

a alespoň v těchto případech srozumitelné informace o použité logice a

 

významu takového zpracování údajů a očekávaných důsledcích pro Vás.

 

Účelem uplatnění práva může být prokázání a kontrola zákonnosti zpracování údajů, proto Správce údajů v případě opakovaných žádostí o informace může účtovat přiměřený poplatek za poskytnutí informací. Přístup k osobním údajům zajišťuje správce údajů zasláním zpracovaných osobních údajů a informací e-mailem po Vaší identifikaci. Pokud máte registraci, poskytneme vám přístup, abyste si mohli prohlížet a ověřovat osobní údaje,

 

které o Vás spravujeme, přihlášením do svého uživatelského účtu. Ve své žádosti uveďte, zda žádáte o přístup k osobním údajům nebo o informace o správě údajů.

 

Právo na opravu

 

Máte právo, aby na Vaši žádost Správce údajů neprodleně opravil nepřesné údaje, které se Vás týkají.

 

Právo omezit správu údajů

 

Máte právo, aby na Vaši žádost správce údajů omezil zpracování dat, pokud je splněna některá z následujících:

 

zpochybňujete přesnost osobních údajů.

 

V takovém případě se omezení vztahuje na dobu,

 

která umožňuje Správci údajů zkontrolovat přesnost osobních údajů,

 

pokud lze přesné údaje okamžitě zjistit, k omezení nedojde;

 

zpracování je nezákonné, ale z jakéhokoli důvodu namítáte proti vymazání údajů

 

 (například proto, že data jsou pro vás důležitá pro vymáhání právního nároku),

 

 takže nepožadujete vymazání údajů, ale místo toho požadujete omezení jejich použití;

 

Správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely určeného pro zpracování dat,

 

ale požadujete je za účelem podání,

 

 vymáhání nebo ochrany právních nároků; nebo

 

Proti zpracování údajů jste vznesli námitku,

 

ale legitimní zájem Správce údajů může také odůvodnit zpracování údajů,

 

v takovém případě, dokud legitimní důvody Správce údajů nebudou mít přednost před Vašimi legitimními důvody,

 

 musí být zpracování dat omezeno.

 

Pokud je zpracování omezené, takové osobní údaje se mohou spravovat, s výjimkou uchovávání, pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo pro účely podání, vymáhání nebo ochrany právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo v důležitém veřejném zájmu Unie nebo členského státu. Správce údajů Vás předem (nejméně 3 pracovní dny před zrušením omezení) informuje o zrušení omezení správy údajů.

 

Právo na zrušení

 

Máte právo, aby správce údajů neprodleně odstranil Vaše osobní údaje,

 

 pokud existuje některý z následujících důvodů:

 

osobní údaje již nejsou vyžadovány za účelem,

 

 pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány Správcem údajů;

 

Zrušíte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;

 

Máte námitky proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu a neexistuje žádný naléhavý legitimní důvod

 

(tj. oprávněný zájem) na zpracování údajů,

 

osobní údaje byly zpracovány Správcem údajů  nezákonně

 

a stanovilo se to na základě stížnosti,

 

osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti podle práva Unie nebo členského státu

 

 vztahující se na Správce údajů.

 

Pokud Správce údajů z jakéhokoliv oprávněného důvodu uveřejnil Vaše osobní údaje, a z kteréhokoliv výše uvedeného důvodu je povinen je vymazat, je povinen, s přihlédnutím k dosažitelné technologii a nákladům k uskutečnění, provést důvodně očekávané kroky – včetně technických opatření – v zájmu toho, aby informoval jiné správce údajů s těmito údaji, že jste žádali o vymazání kopie, resp. druhopisu těchto osobních údajů

 

nebo odkazu, který tyto údaje obsahuje.

 

Vymazání se nepoužije, pokud se vyžaduje zpracování dat:

 

za účelem výkonu práva na

 

svobodu projevu a informací;

 

splnit povinnost podle práva EU nebo členského státu zpracovat osobní údaje

 

(jako například zpracování dat v souvislosti s fakturací,

 

jak to vyžaduje zákon o uchovávání faktur)

 

nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

 

 svěřené správci dat;

 

předkládat, vymáhat nebo hájit právní nároky

 

(např. pokud Správce údajů má proti vám nárok a

 

dosud jej nesplnil nebo se zpracovává stížnost spotřebitele nebo zpracování dat).

 

Právo na protest

 

Máte právo kdykoliv namítat proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu z důvodů týkajících se Vaší situace.  V takovém případě nemůže Správce údajů osobní údaje dále spravovat, pokud neprokáže, že správa dat je opodstatněná závažnými legitimními důvody, které mají přednost před Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo které jsou potřebné pro předložení, vymáhání nebo ochranu právních nároků.

 

Pokud je přímým cílem správy osobních údajů akvizice, máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento účel, včetně profilování, pokud se týká akvizice. Pokud namítáte proti správě osobních údajů za účelem akvizice, osobní údaje se pro tento účel již nemohou zpracovat.

 

Právo k přenosu

 

Pokud se správa údajů provádí automaticky nebo se správa údajů zakládá na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo požádat Správce údajů, aby Vám poskytl údaje, které jste poskytli Správci údajů, které Vám poskytne správce údajů ve formátu xml, JSON nebo csv, pokud je to technicky proveditelné, můžete požadovat,

 

aby Správce údajů přenesl údaje v této formě jinému správci údajů.

 

Automatizované rozhodování

 

Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovala platnost rozhodnutí založeném na automatizované správě údajů

 

(včetně vytvoření profilu), které by na Vás mělo právní vliv, nebo se Vás podobným způsobem v podstatné míře dotýkalo.  V těchto případech, v zájmu ochrany práv, svobod a oprávněných zájmů dotyčného, musí Správce údajů učinit potřebná opatření, počítaje v to alespoň to právo, abyste mohli od správce údajů žádat zákrok jeho pracovníka, mohli vyjádřit svůj postoj a mohli mít proti rozhodnutí námitku.

 

Výše uvedené neplatí, pokud rozhodnutí:

 

je nutné k uzavření nebo plnění smlouvy

 

mezi Vámi a správcem dat;

 

se řídí právními předpisy EU nebo členských států, které se vztahují na

 

správce údajů, který také stanovuje vhodná opatření na ochranu

 

Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo na základě Vašeho

 

výslovného souhlasu.

 

 

 

 Přihlášení do evidence ochrany údajů

 

Podle ustanovení Zákona o informačním sebeurčení a svobodě informací musel správce údajů oznámit některá zpracování údajů do evidence ochrany údajů. Tato oznamovací povinnost zanikla 25. května 2018.

 

Opatření pro zabezpečení údajů

 

Správce údajů prohlašuje, že přijal vhodná bezpečnostní opatření, aby ochránil osobní údaje proti neoprávněnému přístupu, změně, přenosu, zveřejnění, vymazání nebo zničení a proti náhodnému zničení a

 

poškození, stejně aby se staly nepřístupným v důsledku změny použité technologie. Správce údajů vyvine veškeré úsilí, aby zajistil, že jeho správci údajů přijmou vhodná opatření pro zabezpečení údajů při práci s Vašimi

 

osobními údaji.

 

Nápravné prostředky

 

Pokud podle Vašeho názoru správce údajů porušil jakékoli právní ustanovení o zpracování údajů nebo nesplnil některou z jeho požadavků, můžete zahájit vyšetřovací řízení s cílem ukončit údajné nezákonné zpracování údajů u Národního Úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5., e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Také vás informujeme, že v případě porušení právních předpisů o zpracování údajů nebo v případě, že správce údajů nevyhověl žádné z Vašich požadavků, můžete vůči správci údajů podat u soudu občanskoprávnímu soudní spor.

 

Úprava informací o správě údajů

 

Správce údajů si vyhrazuje právo změnit tyto informace pro správu údajů způsobem, který neovlivní účel a právní základ správy údajů.  Používáním webu po vstupu této změny v platnost přijímáte pozměněné informace o správě údajů. Pokud si Správce údajů přeje provést další zpracování dat v souvislosti se shromážděnými údaji na jiné účely, než je účel jejich shromažďování, před dalším zpracováním údajů Vás informuje o účelu zpracování údajů a o následujících informacích:

 

doba uchovávání osobních údajů nebo,

 

 pokud to není možné, kritéria pro stanovení doby trvání;

 

právo požádat správce údajů o přístup, opravu, odstranění nebo

 

omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a

 

namítat proti zpracování osobních údajů v případě zpracování údajů

 

na základě oprávněného zájmu, jakož i zpracování údajů na základě

 

souhlasu nebo smluvního vztahu požadovat právo na přenositelnost dat;

 

v případě zpracování údajů na základě souhlasu,

 

 právo kdykoli odvolat váš souhlas,

 

 právo podat stížnost dozorčímu orgánu;

 

zda poskytnutí osobních údajů je založeno na zákonném nebo

 

smluvním závazku nebo předpokladu na uzavření smlouvy a zda jste

 

povinni poskytnout osobní údaje a jaké mohou být možné následky

 

neposkytnutí údajů;

 

o skutečnosti, že se použije automatické rozhodování (pokud se

 

takový postup použil) včetně profilování a alespoň v těchto případech

 

srozumitelné informace o použité logice a významu takového

 

zpracování údajů a očekávaných důsledcích pro Vás.

 

Zpracování údajů může začít teprve poté, pokud je právním základem zpracování údajů souhlas, kromě informací musíte také souhlasit se zpracováním údajů.

 

Tento dokument obsahuje všechny důležité informace o správě dat související s provozováním internetového obchodu v souladu s Obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679 (dále jen: Nařízení. GDPR) a Zákona č. 112/2011 o informačním sebeurčení a svobodě informací.